ปาตาบาระ

ปาตาบาระ

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ช.ช.ต.)
การมีส่วนร่วมในเกิดความมั่นใจตัวเอง เช่นหลายคนได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่นิ่งเงียบ คอยเงี่ยหูฟัง รับคำสั่ง ก็เริ่มกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น ซักถามให้เข้าใจ นำเสนอรายงานในที่สาธารณะ หรือเป็นวิทยากรตัวแทนของชุมชน ซึ่งพลังภายในที่ก่อตัวขึ้นนี้ส่งผลไปถึงการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนด้วย
 
กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ