ขบวนองค์กรชุมชนกับแผนงานปฏิรูปสังคมจากฐานล่าง

“ขบวนองค์กรชุมชนกับแผนงานปฏิรูปสังคมจากฐานล่าง”

โดย นายพลากร วงศ์กองแก้ว

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)