ขบวนองค์กรชุมชนกับแผนงานปฏิรูปสังคมจากฐานล่าง

เวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย

Thailand Development Forum : TD Forum 

“ขบวนการองค์กรชุมชนกับแผนงานปฏิรูปสังคมจากฐานล่าง”

โดย พลากร  วงศ์กองแก้ว

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)