20 ปี มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา


20 ปีบนเส้นทางสายพัฒนาประชาสังคม ในรูปแบบหนังสือเล่มเขื่องของคนทำงานหลายคนที่ตั้งใจจัดทำ “หนังสือ 20 ปี มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา” ชุมชนเข้มแข็งและประชาสังคม
จากกองทุน LDAP ฐานกำเนิด มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ที่เล็งเห็นถึงผลกระทบต่อแผนพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่วิเคราะห์ว่าเป็นเพียงการเติบโตของภาคธุรกิจเพียงอย่างเดียว เน้นการส่งออกและนำประเทศพัฒนาไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ขณะที่ ภาคเกษตรและชนบทถูกปลอ่ยให้คงที่และด้อยพัฒนา ตราบวันนั้น จนวันนี้ กองทุน LDAP ถูกพัฒนาเป็นสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาที่เน้นการทำงานภาคประชาสังคมเข้มแข็ง ติดตามได้ในหนังสือเล่มนี้