แม่สอด…กำลังจะเปลี่ยนไป

            เมื่อความเป็นเมืองที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรม และแบบแผนแห่งวิถีชีวิต ต้องเผชิญกับนโยบายการพัฒนา แผนการผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยว การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน ฯลฯ ด้วยเหตุผลของการพัฒนา ความทันสมัย การแข่งขันทางการค้ากับตลาดระดับนานาชาติ อะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองแม่สอด และชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย ในเมืองเหล่านั้น ใคร… คือผู้มีสิทธิอย่างแท้จริง ในการกระทำที่มีผลต่อชีวิตท้องถิ่นเหล่านั้น ใคร… คือผู้ได้ประโยชน์จากนโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ ที่ถาโถมลงสู่ท้องถิ่น         

            รัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนว่า ชุมชน ท้องถิ่นมีสิทธิ อำนาจในการใช้ชีวิตภายใต้วิถีแห่งวัฒนธรรม และ ท่ามกลางสภาพทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ถึงเวลาแล้วที่ พลังสาธารณะ ต้องลุกขึ้นมาร่วมรับรู้ และ เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเป็นไปเหล่านี้

            สกู๊ปความยาว 17 นาที ถูกผลิตขึ้นเพื่อเปิดประเด็นและจุดประกายให้กับเวที “พลังสาธารณะ กับการออกแบบชีวิตท้องถิ่นทั่วไทย” ในเวทีพลเมืองไท บ้านเมืองเรื่องของเรา เวทีของประชาชนผู้ตื่นตัว สนใจในเรื่องราวสาธารณะ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่