กองทุนเพื่อสุขภาวะของชุมชน

หลังจากที่ห่างหายไปนาน ทีวีพลเมือง กลับมาอีกครั้งกับชิ้นงาน“กองทุนเพื่อสุขภาวะของชุมชน” สื่อวิดีทัศน์ ในรูปแบบสารคดีเชิงบรรยาย ความยาว 15 นาที ที่งานสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ได้รับโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว จากการเรียนรู้สู่การขยายผล ในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคล โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยบริการสาธารณสุข และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมกันในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ของตนเอง
 
 

            โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ดำเนินการโดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ หรือ มสช. โดยการสนับสนุนของ แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผรส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งดำเนินการใน 42 พื้นที่ทั่วประเทศ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายผลสู่ภาคีเครือข่าย จึงได้บันทึกชุดประสบการณ์ กรณีตัวอย่างจาก 3 พื้นที่ ประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน, กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ซึ่งในการสร้างหลักประกันสุขภาพของประชาชนนั้น ทั้งที่ฝายแก้ว ช้างทูน และดอนทอง ต่างเป็นการดำเนินงานกองทุนบนฐานคิดของการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นฐานคิดที่สร้างให้เกิดศรัทธาและมิตรภาพในกันและกัน การให้ความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยบริการสาธารณสุข ที่มาร่วมกันดูแลกองทุน จนก่อร่างสร้างเป็นกองทุนเพื่อสุขภาวะให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
ลองติดตามรับชมเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากได้เลยครับ…พี่น้องข่ายงานประชาสังคมโปรดคลิกโดยพลัน…..