การถอดบทเรียนการประยุกต์(After Action Review)ในการติดตามประเมินผลภายใน โครงการวิจัยละพัฒนาชีวิตฯ

AAR มีขั้นตอนหลักที่สำคัญอยู่ 4 ขั้นตอน ขั้นวางแผน เตรียมการ ขั้นปฏิบัติการ และขั้นติดตามประเมินผล แต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนในการทำAAR อาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม

Download Now