กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพเครือข่ายสังคม

การประเมินศักยภาพของเครือข่ายสังคม อาจพิจารณาได้ในแง่ของปริมาณจำนวนหรือขนาดของเครือข่าย หรือกลุ่มที่เข้าร่วมในด้านคุณภาพ พิจารณาจากความหลากหลายของกลุ่มหรือองค์กรที่เข้าร่วม นอกจากนี้ยังอนุมานจาก “ระบบ” ของการจัดการเครือข่ายองค์กร
 

Download Now