กรอบแนวคิดการประเมินศักยภาพเครือข่ายสังคม

การประเมินศักยภาพของเครือข่ายสังคม อาจพิจารณาได้ในแง่ของปริมาณจำนวนหรือขนาดของเครือข่าย หรือกลุ่มที่เข้าร่วมในด้านคุณภาพ พิจารณาจากความหลากหลายของกลุ่มหรือองค์กรที่เข้าร่วม นอกจากนี้ยังอนุมานจาก “ระบบ” ของการจัดการเครือข่ายองค์กร

คำนำ

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การมุ่งส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมดำเนินการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เครือข่ายพันธมิตร ผู้คนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปสู่การสร้าง “สำนึกสาธารณะ” และรวมตัวกันเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Civil society movement) เพื่อจัดการให้ท้องถิ่นพัฒนาไปสู่ความเป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่และยั่งยืน
ชุดโครงการมีลักษณะเป็นนวัตกรรม (Innovativeness) ที่มี เป้าหมาย (Purpose) ของโครงการแน่ชัด แต่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างในการ ดำเนินงาน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาดังที่เรียกกันว่าทำโครงการแบบ “learning by doing”
เพื่อให้การดำเนินโครงการในพื้นที่ที่คลอบคลุมทั้ง 35 จังหวัด และมีกลุ่มพันธมิตรเครือข่ายเข้าร่วมดำเนินงานเป็นจำนวนมาก โครงการต้องสร้างเงื่อนไขทั้งที่จำเป็น (Necessary conditions) และเงื่อนไขที่พอเพียง (Sufficient conditions) ในการผลักดันงานอย่างต่อเนื่องและมีพลังมากพอที่จะขยายขอบข่ายงานและเครือข่ายเพิ่มขึ้น ฝ่ายติดตามประเมินผลภายในและสังเคราะห์องค์ความรู้จึงได้จัดทำชุดเอกสารเพื่อการสนับสนุนทางวิชาการ (Technical support) ขึ้นเพื่อเผยแพร่เรียนรู้ในโครงการ นอกเหนือไปจากบทบาทหน้าที่หลักด้านการติดตามประเมินผลภายใน สังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพฝ่ายติดตามประเมินผลและสังเคราะห์องค์ความรู้ในระดับจังหวัด
นอกจากเอกสารนี้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกันใน โครงการแล้ว ยังหวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อพันธมิตรเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานในลักษณะที่สอคคล้องกับโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ด้วย


ฝ่ายติดตามประเมินผลภายในและสังเคราะห์องค์ความรู้
โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดหนังสือ