บทเรียนการดำเดินงานติดตามการประเมินผลภายใน ( Internal Evaluation) ในภาคประชาสังคม

หนังสือเล่มนี้ จะเขียนถึงบทเรียนที่ได้รับจากการทำงานโดยใช้ฝ่ายประเมินผลภายในในภาคประชาสังคมกรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ – ท้องถิ่นน่าอยู่
บทเรียนการดำเดินงานติดตามการประเมินผลภายใน ( Internal Evaluation) ในภาคประชาสังคม
กรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ- ท้องถิ่นน่าอยู่
หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการถอดบทเรียนการทำงาน 3 ปี ของโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ- ท้องถิ่นน่าอยู่ เนื้อหาสาระภายในหนังสือเล่มนี้ จะเขียนถึงบทเรียนที่ได้รับจากการทำงานโดยใช้ฝ่ายประเมินผลภายในในภาคประชาสังคมกรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ – ท้องถิ่นน่าอยู่ บทเรียนเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับ ขั้นตอนกระบวนการ แนวความคิดในการติดตามประเมินผลภายในในภาคประชาสังคม และสามารถนำประสบการณ์จริง ข้อเสนอแนะ ที่ได้พบในเอกสารเล่มนี้นำไปประยุกต์ใช้ในโครงการพัฒนาต่างๆ ในภาคประชาสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เนื้อหาภายในเอกสาร
บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินผลภายใน
1. ความหมายของการประเมินผล
2. ประโยชน์ของการประเมินผล
3. ความแตกต่างของการประเมินผลภายในและการประเมินผลภายนอก
4. ความสำคัญและความจำเป็นของการประเมินผลภายใน
5. การเปรียบเทียบของจุดเน้นของการประเมินผลภายในและภายนอก
6. ขั้นตอนการประเมินผลภายใน
7. มาตรฐานของการประเมินผลภายใน
8. สมรรถนะที่จำเป็นของบุคคลที่จะทำงานประเมินผลภายใน
บทที่ 2 บทเรียนการใช้ฝ่ายประเมินผลภายในภายประชาสังคม
1. ความหมายของภาคประชาสังคม
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินผลภายในโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ – ท้องถิ่นน่าอยู่
3. บทเรียนที่ใช้ฝ่ายประเมินผลในภาคประชาสังคม
บทที่ 3 ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้การประเมินผลภายในภาคประชาสังคม
สนใจหนังสือ ติดต่อ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เลขที่ 693 ถ.บำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2621-7810-2 โทรสาร. 0-2621-8042-3 E mail : admin@ldinet.org www.ldinet.org