ชีวิตสาธารณะเข้มแข็ง ท้องถิ่นน่าอยู่

หนังสือเล่มนี้เป็นการบอกเล่าเส้นทางความพยายามสร้างสรรค์ชีวิตสาธารณะในท้องถิ่นของพลเมืองใน 35 จังหวัด ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หลากหลาย มีทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างกันของวิธีทำงาน…
ชีวิตสาธารณะเข้มแข็ง ท้องถิ่นน่าอยู่
หากวลีที่ว่า “พลังของคนหนึ่งคน สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้” เป็นจริง ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ ที่ประกอบไปด้วยการรวมตัวของผู้คนจากภาคีพันธมิตรประชาสังคมใน 35 จังหวัด สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ก็มีเจตจำนงมีความทะเยอทะยาน เพื่อสร้างและนำการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น
กว่า 4 ปี นับตั้งแต่ปลายปี 2545 จนกระทั่งปัจจุบัน 2549 (Post Thaksin) พลเมืองอาสารที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 35 จังหวัด ได้ร่วมกันพัฒนาวิธีคิด วิธีการทำงานและจิตวิญญาณของการทำงานเพื่อสาธารณะส่วนร่วม เพื่อที่จะปลุกและปลูกสำนึก ความเป็นพลเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความน่าอยู่ให้แก่สังคมในแต่ละท้องถิ่น ในรูปแบบและกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายต่างกันออกไป
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการบอกเล่าเส้นทางความพยายามสร้างสรรค์ชีวิตสาธารณะในท้องถิ่นของพลเมืองใน 35 จังหวัด เป็นประสบการณ์ที่หลากหลาย มีทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างกันของวิธีทำงาน กลุ่มคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย รวมถึงประเด็นสาธารณะที่หยิบยกมาเป็นประตูเข้า เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมของผู้คนในท้องถิ่น ในการแก้ปัญหาหรือกำหนดวาระร่วมของท้องถิ่น ซึ่งขึ้นอยู่กับรากเหง้า ความเป็นตัวตน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น แต่โดยรวมแล้วมีเข็มมุ่งอันเดียวกันคือการทำให้คนหรือปัจเจกลุกขึ้นมาเอาธุระต่อส่วนรวม
เรื่องราวประสบการณ์เหล่านี้ ได้ถ่ายทอดออกมาผ่านมุมมอง ความคิดของคนทำงานชีวิตสาธารณะในจังหวัดและเพื่อนร่วมงานในพื้นที่ ที่ช่วยกันปะติดปะต่อประสบการณ์ บทเรียนของตนเองร่วมกันกับทีม อาจมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่ยังไม่สามารถบอกเล่าออกมาได้อย่างถ้วนทั่วและลึกพอด้วยข้อจำกัดหลายประการ แต่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสั่งสมประสบการณ์ร่วมของการทำงานชีวิตสาธารณะใน 3-5-4 ปีที่ผ่านมา และหวังอย่างยิ่งว่าน่าจะมีการต่อยอดให้เกิดเป็นความรู้สำคัญที่จะผลิดอกออกผล สร้างการเรียนรู้ ยกระดับการทำงานชีวิตสาธารณะของพลเมืองในท้องถิ่นต่อๆ ไป
สนใจหนังสือ ติดต่อ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เลขที่ 693 ถ.บำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2621-7810-2 โทรสาร. 0-2621-8042-3 E mail : admin@ldinet.org www.ldinet.org