การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาสังคม: บทเรียนและวิธีวิทยา

หนังสือ“การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาสังคม: บทเรียนและวิธีวิทยา” เน้นการสร้างความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาชนและการนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาชนให้ยั่งยืน
โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ มีปรัชญาแนวคิดหลักในการพลิกฟื้นให้ผู้คนในพื้นที่ทุกระดับเกิดความตื่นตัวหันมาเอาธุระต่อชุมชนและท้องถิ่นของตน รวมทั้งร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาสังคมเป็นแนวทางที่นำมาปฏิบัติ โดยนำองค์ความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้สามารถสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ ดังนั้นการเข้าใจถึงการเกิดขึ้นของเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาชนและเข้าใจถึงวิธีที่จะนำมาใช้วิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญ
หนังสือ“การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาสังคม: บทเรียนและวิธีวิทยา” จึงเน้นการสร้างความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาชนให้มากขึ้นและนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรภาคประชาชนให้ยั่งยืนต่อไป
สนใจหนังสือ ติดต่อ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เลขที่ 693 ถ.บำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2621-7810-2 โทรสาร. 0-2621-8042-3 E mail : admin@ldinet.org www.ldinet.org