การจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

หนังสือ การจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเล่มนี้ ปก และเนื้อหาประกอบเป็นภาพการ์ตูนสวยงามเข้าใจง่าย ด้านในมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการทำงาน โดยย่อสำหรับผู้ที่จะนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งมีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งแนวทางการทำงานที่ประสานความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ

การจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

ในปัจจุบันกระแสพัฒนาชุมชนนั้นมีกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกท้องถิ่นของประเทศไทย การพัฒนาชุมชนเป็นปรัชญาอันเป็นรากฐานของการพัฒนา ถือว่า “คน” เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความสามารถและพลังอันซ่อนเร้นแฝงอยู่ อันได้แก่ กำลังความคิด แรงงาน ฝีมือ หรือทักษะ ซึ่งพลังเหล่านี้ ถ้าได้รับการขุดค้นและนำมาใช้ประโยชน์แก่ชุมชน ก็จะสามารถบันดาลความสำเร็จ ทั้งปวงให้แก่ชุมชนได้ ฉะนั้นวัตถุประสงค์สำคัญของการพัฒนาชุมชน จึงมุ่งกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มได้รู้จักใช้ความสามารถของตนเองช่วยตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วม ในการสร้างสรรค์ความเจริญให้ท้องถิ่น โดยอาศัยความต้องการที่แท้จริงหรือความคิดริเริ่ม ของประชาชนในชุมชนนั่นเอง
การพัฒนาชุมชนในยุคนี้ต้องอยู่ในกระแสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
ทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เนื่องจากน้ำเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง และยังเป็นส่วนสำคัญในการหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตให้ดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ น้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เราทุกคนต้องใช้ประโยชน์จากน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยกันทั้งสิ้น
หนังสือ การจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเล่มนี้ ปก และเนื้อหาประกอบเป็นภาพการ์ตูนสวยงามเข้าใจง่าย ด้านในมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการทำงาน โดยย่อสำหรับผู้ที่จะนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งมีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งแนวทางการทำงานที่ประสานความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆเพื่อแนะแนวทางที่จะปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสำฤทธิ์ผล รวมไปถึงการทำงานและการประเมินทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีส่วนร่วมอีกด้วย
สนใจหนังสือ ติดต่อ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เลขที่ 693 ถ.บำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2621-7810-2 โทรสาร. 0-2621-8042-3 E mail : admin@ldinet.org www.ldinet.org