รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (PAC) ครั้งที่ 1

pdf icon รายงานการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (PAC) ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุมปักกิ่ง  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ