รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ช.ช.ต.) PAC ครั้งที่ 2

pdf icon รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ช.ช.ต.) PAC ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ณ  ห้องประชุม 401 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง