รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ช.ช.ต.) PAC ครั้งที่ 3

pdf icon รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา
โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ (ช.ช.ต.) PAC ครั้งที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558
ณ  ห้องประชุมชั้น 32 อาคารทิปโก้ กระทรวงการคลัง