บทสรุปสำหรับผู้บริหารฉบับย่อ รายงานผล และโครงสร้าง PAC ครั้งที่ 1

pdf icon วาระการประชุมกก.ที่ปรึกษาครั้งที่ 1

pdf icon บทสรุปสำหรับผู้บริหารฉบับย่อ รายงานผล และโครงสร้าง PAC ครั้งที่ 1

pdf icon รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่ 1