การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการช.ช.ต. ครั้งที่ 2

pdf icon วาระการประชุมกก.ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2

pdf icon การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการช.ช.ต. ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557
เวลา  10.00-12.00 น.
ณ  ห้องประชุม 401
สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

pdf icon รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่ 2