ชุมชน


เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับทิศทางการพัฒนาที่ชุมชนยังขาดจินตนาการร่วม

บริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคส่งผลผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและ