ข่าวประชาสัมพันธ์


การบ้านสำหรับรัฐบาลและสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ตอนที่ 3)

การบ้านสำหรับรัฐบาลและสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ตอนที่ 3) : วิสัยทัศน์ด้านการเมือง การปกครอง ใน 20 ปีข้างหน้า : พลเดช  ปิ่นประทีป/ประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เขียนให้โพสต์ทูเดย์  วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557


การบ้านสำหรับรัฐบาลและสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ตอนที่ 2)

การบ้านสำหรับรัฐบาลและสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ตอนที่ 2) : วิสัยทัศน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน 20 ปีข้างหน้า : พลเดช  ปิ่นประทีป/ประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เขียนให้โพสต์ทูเดย์ วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2537   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่ดินทั้งประเทศ 320 ล้านไร่ มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย กาลเวลาและสถานการณ์การพัฒนาประเทศ โดยในปัจจุบันแบ่งเป็นพื้นที่ป่า 37%…