LDI Blog

ความเอื้ออาทร คือ พื้นฐานของพลังชุมชน เราต้องค้นหาอัตลักษณ์จากรากฐานทาง วัฒนธรรม และขยายความคิดต่อสังคม

ดร.มรว.อคิน รพีพัฒน์ ,ตุลาคม 2542 สัมภาษณ์โดย 1. กฤษฎา บุญชัย โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ 2. พรพนา ก๊วยเจริญ โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

Read More

อาจารย์ผู้ให้ความรู้ และมุมมอง

โดย ชัชวาลย์  ทองดีเลิศ ท่านอาจารย์เสน่ห์  จามริก  ท่านสอนคณะรัฐศาสตร์  ผมเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี  ๒๕๑๙ ท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นรองอธิการบดีในช่วงที่ท่าน อ.ป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ฐานทรัพยากรไทยในมุมมองของ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก

โธมัส มัลธัส (Thomas Malthus) ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองชาวอังกฤษได้เคยกล่าวเชิงทำนายไว้เมื่อกว่าสองร้อยปีที่แล้วว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญในอนาคต ก็คือปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ประชากรโลกจะเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับที่ทรัพยากรที่มีอยู่


เสน่ห์ จามริก จากนักรัฐศาสตร์สู่นักขับเคลื่อนวิชาการเพื่อสิทธิชุมชนและสังคม

โดย กฤษฎา บุญชัย[1] “ ผมได้เรียนรู้จากการทำงานพัฒนาชุมชนในช่วงกว่า 10 ปีมานี่ มากยิ่งกว่าตอนสอนที่รัฐศาสตร์เกือบ 30 ปี” นั่นเป็นคำกล่าวที่อาจารย์เคยพูดเมื่อครั้งผมเริ่มทำงานที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาใหม่ๆ (ปี 2537)