รับสมัคร external audit

 ประกาศรับสมัคร 

 รับสมัคร External Audit 

เงื่อนไข และขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีงบการเงิน

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.)

 Expanding Community Approaches in Conflict Situations in Three Southernmost Provinces in Thailand (ECACS)

ความเป็นมาของโครงการฯ

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.) เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ธนาคารโลก (World Bank) และกระทรวงการคลัง โดยมีสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเป็นองค์กรดำเนินงาน และธนาคารโลกเป็นผู้สนับสนุนทุนดำเนินงาน  

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมกับการสร้างสังคมท้องถิ่นรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสนับสนุนกลุ่มประชาสังคม และเครือข่ายที่จะส่งเสริมการสร้างสันติภาพ  ลดความขัดแย้งที่อ่อนไหว  สร้างการสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้คน ชุมชน กับตัวแทนรัฐบาลในการดำเนินการงานพัฒนาระดับพื้นที่

โครงการฯ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2556 สิ้นสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 4,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ  หมวดงบประมาณในการดำเนินงานประกอบด้วย 

1) หมวดทุนสนับสนุนพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง : เงินทุนระดับหมู่บ้าน-ตำบล  (Community-driven development block grant facility: village-tambon block grants)  สนับสนุนชุมชนรวม 43 หมู่บ้าน และ 6  ตำบล สนับสนุน  1 ครั้งต่อปี รวม 3 ปี ทุนละ 300,000 บาท  

2) หมวดกองทุนความร่วมมือสร้างสันติภาพ (Peace-building Partnership Fund)  สนับสนุนทุนประเภทเครือข่าย  4 เครือข่ายๆ ละ 1,200,000 บาท/ปี รวม 3 ปี  และทุนประเภทบุคคล 10 ทุน ๆ ละ 300,000 บาท ภายใน 3 ปี

3) หมวดบริหารจัดการ (Project Management) 

 วัตถุประสงค์

 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ คือ การให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมืออาชีพในงบการเงินของโครงการรายปี และความเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสำหรับช่วงแต่ละช่วงเวลา ตามรายละเอียดดังนี้
 
ปีที่ 2     1 ตุลาคม 2557  – 30 กันยายน  2558
ปีที่ 3     1 ตุลาคม 2558  – 30 กันยายน  2559
ปีที่ 4     1 ตุลาคม 2559 –  30 กันยายน 2560
 
 
 
ขอบเขตของการตรวจสอบ
 
การตรวจสอบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลของการตรวจสอบบัญชี รวมถึงมีการทดสอบและมีวิธีการอื่นๆ ในการตรวจสอบบัญชี ตามที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาถึงความจำเป็นภายใต้สถานการณ์นั้นๆ การตรวจสอบจะต้องมีการวางแผนการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความผิดพลาดทางการเงิน-บัญชีที่สำคัญๆ ได้ โดยในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขตของการตรวจสอบ ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
1) การใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งหมดตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ และสอดคล้องตามแผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ
2) สินค้า บริการและกิจกรรมต่างๆ ที่มีการใช้จ่าย จัดหามาโดยสอดคล้องตามสัญญาทางการเงิน
3) การเบิกและการใช้จ่ายเงิน สำหรับการบริหารโครงการคำนึงถึงความประหยัด คุ้มค่าและเหมาะสมกับความจำเป็นในการทำงาน
4) ค่าใช้จ่ายที่ถอนภายใต้บัญชีงบประมาณการใช้จ่าย (SOE) เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางการเงินของโครงการ มีเอกสารสนับสนุนทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และบัญชีงบประมาณการใช้จ่าย (SOE) ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสมุดบัญชีและรายงานอย่างชัดเจน
5) บัญชีพิเศษ (Special Accounts) ได้รับการดูแลรักษาและดำเนินการตามข้อกำหนดของสัญญาทางการเงิน
6) ระบบการบันทึกบัญชี เอกสารหลักฐานทางการเงินและเอกสารอื่นๆ ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบในการเบิกจ่ายเงิน มีการจดบันทึกทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  การจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมที่จะให้ดำเนินการตรวจสอบได้ทุกเวลา
7) ให้ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของชุมชนซึ่งได้รับทุนสนับสนุนในพื้นที่ดำเนินงานสามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยละ 20 จากหมวดทุนสนับสนุนของทุกปีงบประมาณตามรอบบัญชี 
การจัดการงบการเงินเป็นความรับผิดชอบของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ผู้สอบบัญชีจะต้องแสดงความเห็นเพิ่มเติมบนพื้นฐานของการตรวจสอบนั้นๆ
 
รายงานทางการเงิน
 
สมุดบัญชีเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดทํางบการเงิน และเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นธุรกรรมทางการเงิน และสถานะของโครงการซึ่งบริหารจัดการโดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา โดยรายงานทางการเงินนั้นจะต้องถูกจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับ โดยมาตรฐานต่างๆ ที่เลือกใช้ควรระบุไว้ในงบการเงินประจำปี โดยมีคำอธิบายประกอบที่เพียงพอ และแสดงให้เห็นว่าผลที่เกิดขึ้นเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานของ IFRS/IAS หรือ IPSAS อย่างไร
เนื้อหาของงบการเงินอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
1) สรุปแหล่งเงินทุนทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดงบประมาณที่ตอบสนองกับวัตถุประสงค์โครงการ  ตามช่วงเวลาการดำเนินงาน
2) ข้อมูลรายละเอียดประกอบการจัดทำงบการเงิน ดังต่อไปนี้
– การเปรียบเทียบให้เห็นจำนวนเงินที่ได้รับจากโครงการของธนาคารโลก กับรายการที่กำลังเบิกถอนจากธนาคาร
– งบค่าใช้จ่ายรายการถอน SOE แต่ละรายการ โดยแสดงหมายเลขอ้างอิงเฉพาะ และจำนวนเงินในการเบิกจ่ายแต่ละครั้ง
– งบบัญชีพิเศษ (Special Account) แสดงการเคลื่อนไหวทางการเงินและการเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเงินกับบัญชีธนาคาร
3) แนวทางการจัดทำบัญชีของโครงการที่เลือกใช้ 
4) ข้อวินิจฉัยด้านการจัดการว่าเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารได้ถูกใช้จ่ายไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 
รายงานการตรวจสอบ
 
รายงานการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วย ความเห็นจากการตรวจสอบงบการเงิน ระดับของเงินทุนที่มีการใช้จ่ายเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาทางการเงิน  ความเหมาะสมและความถูกต้องของค่าใช้จ่ายที่มีการถอนตามขั้นตอน SOE และการถอนจากบัญชีพิเศษ
 
ข้อสังเกตด้านการบริหารจัดการ
 
เมื่อผู้สอบบัญชีพบข้อบกพร่องสำคัญที่น่าสนใจในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในความเห็นจากการตรวจสอบงบการเงิน ควรจะรายงานในข้อสังเกตด้านการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้
– คำอธิบายข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ระบุไว้ในการบริหารการเงินและคำแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายในนั้น
– แนวทางการจัดทำบัญชีและวิธีการจัดทำบัญชีที่ไม่เหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบการบันทึกบัญชีในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันเวลากับโครงการ
– พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือ การทำข้อตกลง และการทำสัญญาทางการเงินทั่วไปของโครงการ และปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการทำข้อตกลงดังกล่าว
– เรื่องอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้ความใส่ใจ
 
ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ
 
ผู้สอบบัญชีควรได้รับสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารทางกฎหมาย เอกสารสัญญาและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินการตรวจสอบ และที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจำเป็น
 
ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบและส่งรายงานการตรวจสอบ
 
งบการเงินรวมถึงรายงานการตรวจสอบควรจะส่งถึงธนาคารโลกภายใน 6 เดือนหลังจากสิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละปี ผู้สอบบัญชีจัดทำรายงานการตรวจสอบเป็น 2 ฉบับ จัดทำเป็นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยขอให้จัดส่งให้โครงการฯและให้ธนาคารโลก แห่งละ 3 ชุด

ทางโครงการฯ  มีความประสงค์ขอสอบราคาจ้างการตรวจสอบบัญชี  โดยผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจบัญชี  ณ สำนักงานส่วนกลางกรุงเทพฯ และพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)  และขอความอนุเคราะห์จากทางบริษัทฯ จัดส่งใบเสนอราคามายัง  โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.) สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เลขที่ 693 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  หรือทางโทรสารหมายเลข  0-2621-8042-3  ระหว่างวันที่  29 มกราคม 2559 –  8 กุมภาพันธ์ 2559

ประสานงาน :  นาย สัญชัย ปัญจมาพิรมย์

โทรศัพท์ 0-2621-7810-2, 094-485-7188

E-mail :  Thisitme@gmail.com

Be the first to comment on "รับสมัคร external audit"

Leave a comment

Your email address will not be published.