รับสมัครงาน

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
ประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.)

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง “ผู้ประสานงานพื้นที่” เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 2 ปี 2 เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
–  จบการศึกษาปริญญาโท หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ทำงาน
–  มีถิ่นพำนัก / ภูมิลำเนาในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ถ้าอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
–  สามารถใช้ภาษามลายูท้องถิ่นได้ (ฟัง / พูด)
–  มีประสบการณ์ทำงานชุมชน / สังคม / หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างน้อย 1 ปี
–  มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ
–  มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
–  มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ
สิทธิประโยชน์ ของผู้ปฏิบัติงาน
           ได้รับการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
           ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน
           ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
           ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 12,000 บาท/เดือน
           ได้รับการประกันอุบัติเหตุ
รับสมัคร
ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ – 30 กุมภาพันธ์ 2553
เริ่มปฏิบัติงาน
1 มีนาคม 2553
ส่งใบสมัครที่
คุณสุภาพร สาแม
245/5-6 ถนนหน้าสงเคราะห์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350-473 E-mail:fasnira@hotmail.com
หมายเหตุ : Download ใบสมัคร Clik!!!

 

Be the first to comment on "รับสมัครงาน"

Leave a comment

Your email address will not be published.