รับสมัครงาน 9 อัตรา

ประกาศรับสมัคร
เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.)

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ ทำงานเต็มเวลา จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่ง “ผู้ประสานงานพื้นที่” เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 2 ปี โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานใน 9 ตำบลดังต่อไปนี้

จังหวัดปัตตานี 1) ต. พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ 2) ต. ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ 3) ต.ปะเสยาวออ.สายบุรี
จังหวัดยะลา 4) เทศบาลเบตง อ.เบตง 5) ต.อาซ่อง อ.รามัน 6) ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง
จังหวัดนราธิวาส 7)เทศบาลเมือง อ.เมืองนราธิวาส 8) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส 9) ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
–  จบการศึกษาปริญญาโท หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ทำงาน
–  มีถิ่นพำนัก / ภูมิลำเนาในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ถ้าอยู่ในพื้นที่ 8 อำเภอที่ทำโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
–  สามารถใช้ภาษามลายูท้องถิ่นได้ (ฟัง / พูด)
–  มีประสบการณ์ทำงานชุมชน / สังคม / หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างน้อย 1 ปี
–  มีทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ
–  มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
–  มีความมุ่งมั่นต่อการทำงานพัฒนาชุมชน และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ
 
สิทธิประโยชน์ ของผู้ปฏิบัติงาน
                    ได้รับการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
                    ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน
                    ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
                    ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 10,000 บาท/เดือน และค่าประสานงาน 2,000 บาท/เดือน
                    ได้รับการประกันอุบัติเหตุ
 
รับสมัคร
ตั้งแต่ 10 เมษายน – 30 เมษายน 2553
 
เริ่มปฏิบัติงาน
1 มิถุนายน 2553
 
ส่งใบสมัครที่
สำนักงานโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 245/5-6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350473
หรือติดต่อคุณอัญชลี หมัดเลียด 087-9689706

Download ใบสมัคร คลิก!!!

Be the first to comment on "รับสมัครงาน 9 อัตรา"

Leave a comment

Your email address will not be published.