ประกาศรับสมัคร

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

 

 

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.)

 

 

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่ง เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล จำนวน 2 อัตรา ทำงานเต็มเวลาให้กับสำนักงานโครงการที่ปัตตานี โดยมีระยะเวลาทั้งหมด 14 เดือน (พฤศจิกายน 2554- ธ.ค 2555) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานใน 8 อำเภอ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ อำเภอเบตง อำเภอรามัน อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา อำเภอปะนาเระ อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

 

คุณสมบัติ

 

 

· จบการศึกษาปริญญาโท หรือ จบปริญญาตรีและประสบการณ์การทำงานพัฒนาอย่างน้อย 3 ปี

 

· มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้ดี

· มีความสามารถในการออกแบบการเก็บข้อมูลและสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

· สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้สะดวก

· สามารถพูดภาษามลายูท้องถิ่นได้

สิทธิประโยชน์ ของผู้ปฏิบัติงาน

· ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน

· ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ

 

· ได้รับค่าตอบแทนในช่วงทดลองงาน 2 เดือนแรก 13,000 บาท หากผ่านการทดลองงานจะได้รับเงินเดือนเพิ่มเป็น 15,000 บาท

 

· ได้รับการประกันอุบัติเหตุ

 

เริ่มปฏิบัติงาน

 

1 พฤศจิกายน 2554

 

การสมัคร

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 20 กันยายน – 15 ตุลาคม 2554

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และงานเขียน หัวข้อ งานพัฒนากับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4

 

ส่งใบสมัครที่

 

คุณนุชนาฎ จันทวิเศษ

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 245/5-6 ถ.หน้าสงเคราะห์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์/โทรสาร 073-350-473 E-mail: nuchanadj@hotmail.com

หมายเหตุ : สามารถ Download ใบสมัคร ได้ที่ http\\www.ldinet.org หรือ รับใบสมัครได้ที่สำนักงานปัตตานี

สามารถ Download ใบสมัคร (3 หน้า) ได้ที่

www.ldinet.org/2008/images/stories/Application_Page_1(1).jpg

www.ldinet.org/2008/images/stories/Application_Page_2(2).jpg

www.ldinet.org/2008/images/stories/Application_Page_3.jpg

Be the first to comment on "ประกาศรับสมัคร"

Leave a comment

Your email address will not be published.