ประกาศรับสมัครงาน

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ ระยะขยายผล (ชชต.)

ประกาศรับสมัครงานด่วน  (ขยายเวลารับสมัคร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีภารกิจสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น และประชาสังคม มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา ทำงานเต็มเวลา ให้กับโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ สำนักงานส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

คุณสมบัติ

· จบการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาตรีด้านการบริหารหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ทำงานด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง หรืองานบริหารอย่างน้อย 2 ปี

· สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เนทได้เป็นอย่างดี

· ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

· สามารถลงพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้

· ปฏิบัติงานในวันหยุดได้

· พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

สิทธิประโยชน์

· ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการอย่างต่อเนื่องในระหว่างปฏิบัติงาน

· ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ

· ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท

· ได้รับการประกันอุบัติเหตุ

หน้าที่ ความรับผิดชอบ

· จัดการเอกสารสัญญาในการการจัดซื้อสินค้าและการจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการฯ

· สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ และโครงการรับทุน เพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดของโครงการฯ

· กำกับดูแลและรายงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ และโครงการรับทุน

· ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เริ่มปฏิบัติงาน

มีนาคม 2558

การสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557-15 กุมภาพันธ์ 2558

ส่งใบสมัครและสอบถามได้ที่

 

มทิรา เครือพงศ์ศักดิ์, ศศินันท์ กีรติธนจารุพงษ์

 

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ ระยะขยายผล (ชชต.)

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)

เลขที่ 693 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ 0-2621-7810-2

โทรสาร 0-2621-8042-3

E-mail : mathira31@gamail.com , sasinanldi@gmail.com

ใบสมัครงาน

Employment Application

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ Date………………………………………………………………

โปรดเขียนข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน

Please fill this form in complete.

เงินเดือนที่ต้องการ บาท/เดือน วันที่พร้อมจะเริ่มงานได้

Expected Salary…………………………………………………………… Bht./Month Starting Date …………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว

Name Mr./Mrs./Miss ………………………………………………………………………………………………………….ภาษาไทย Thai Language

………………………………………………………………………………………………………….ภาษาอังกฤษ English Language

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์ Telephone No. ………………………………………………………………………E-mail………………………………………………………………….

ภูมิลำเนา/ ถิ่นพำนัก………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

วัน/เดือน/ปีเกิด……………………………..อายุ …………………..

เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา

Race …………………………………………………….. Nationality ……………………………….. Religion ……………………………………………………….

บัตรประชาชนเลขที่ วันหมดอายุ สถานที่ออกบัตร

Identity Card No. …………………………………… Expiry Date ………………………………. Issued By ……………………………………………………..

สถานภาพทางทหาร ( ) ได้รับยกเว้น ( ) ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร ( ) เรียนรักษาดินแดน ( ) รับราชการทหารแล้ว

Military Status Exempted Non Exempted Territorial Degree Student Date Entered Service

สถานภาพการสมรส ( ) โสด ( ) แต่งงานแล้ว ( ) แยกกันอยู่ ( ) หม้าย ( ) หย่า

Marital Status Single Married Separated Widowed Divorced

บิดา/มารดา ( ) อยู่ร่วมกัน ( ) แยกกันอยู่ ( ) หย่า ( ) (บิดา/มารดา) ถึงแก่กรรม

Parent Live Together Separated Divorced (Father/Mother) Died

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีเร่งด่วน ชื่อ ความสัมพันธ์

In case of emergency please contact Name ……………………………………………………………… Relations …………………………………………

ที่อยู่ โทรศัพท์

Address ……………………………………………………………………………………………………………………. Telephone No. ………………………………

รายละเอียดครอบครัว

Family Details

ชื่อ-นามสกุล

First Name-Last Name

อายุ

Age

อาชีพ/ตำแหน่ง

Occupation/Position

ที่อยู่/สถานที่ทำงาน

Address/Office Address

โทรศัพท์

Telephone No.

บิดา

Father

มารดา

Mother

พี่น้อง ………… คน

Brother/Sister

1.

ท่านเป็นคนที่ …….

You are number

2.

3.

ภรรยา/สามี

Wife/Husband

จำนวนบุตร/ธิดา คน

No. of Children ………………….. Persons


ประวัติการศึกษา

Education Background

ระดับการศึกษา

Level

ชื่อสถาบันการศึกษา/ที่ตั้ง

Institute/Location

วุฒิที่ได้รับ

Degree/Certificate

สาขา

Major

ตั้งแต่ พ.ศ.

From Date

ถึง พ.ศ.

To Date

คะแนนเฉลี่ย

G.P.A.

ประถมศึกษา

Primary School

มัธยมศึกษา

Secondary School

ปวช.

Vocational

ปวท./ปวส.

Diploma

ปริญญาตรี

Bachelor

ปริญญาโท

Master

อื่น ๆ

Other

( ) ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับ ชื่อสถาบันการศึกษา สาขา

Level of Present Study ………………………………………….Institute …………………………………………………. Major ………………………………………….

( ) ภาคปกติ ( ) ภาคค่ำ ( ) อื่น ๆ คาดว่าจะจบปี

Day Time Course Evening Course Other ………………………………Expected Graduation ………………………………

ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน

Job Training/Inspection/Apprenticeship

ชื่อหลักสูตร

Course

สถาบัน

Institute

วุฒิที่ได้รับ

Degree/Certificate

ระยะเวลา

Period

ความสามารถทางภาษา

Language Ability

 

 

ภาษา

การพูด

Speaking

การเขียน

Writing

ความเข้าใจ

Understanding

Language

ดี

Good

พอใช้

Fair

เล็กน้อย

Poor

ดี

Good

พอใช้

Fair

เล็กน้อย

Poor

ดี

Good

พอใช้

Fair

เล็กน้อย

Poor

1. มลายู

2. ไทย

3. อื่น ๆ

(Others) …………..

 

ความสามารถพิเศษ

Special Ability

พิมพ์ดีด

Typing

คอมพิวเตอร์

Computer

อื่น ๆ

Others

ไทย คำ/นาที

Thai wpm.

อังกฤษ คำ/นาที

English wpm.

ขับรถยนต์ ( ) ได้ ( ) ไม่ได้

Drive Car Yes No

ขับรถจักรยานยนต์ ( ) ได้ ( ) ไม่ได้

Ride Motorcycle Yes No

มีรถยนต์ส่วนตัว ( ) มี ( ) ไม่มี

Own a car Yes No

มีรถจักรยานยนต์ ( ) มี ( ) ไม่มี

Own a motorcycle Yes No

ใบอนุญาตขับขี่ ( ) มี เลข ………… ( ) ไม่มี

Driving License Yes No. ………… No

ใบอนุญาตขับขี่ ( ) มี เลข………….. ( ) ไม่มี

Driving License Yes No………… ( ) No


สุขภาพ

ท่านเคยป่วยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเมื่อ…………………………………………………….เป็นโรค…………………………………………………..…………….

โรคประจำตัว (ถ้ามี) โปรดระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประวัติการทำงาน / ฝึกงาน (เรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต)

ชื่อสถานที่ทำงาน

ระยะเวลา

ตำแหน่งสุดท้าย

เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ

ปีที่ลาออก

สาเหตุที่ออก

………………..

……………….

……………….

……………….

………….

………….

………….

………….

…………….

…………….

…………….

…………….

……………..

……………..

……………..

……………..

…………

…………

…………

…………

……………..

……………..

……………..

……………..

อื่นๆ

ผู้แนะนำให้มาสมัคร คือ……………………………………………………………………………..……………………………………………..………………………………

ท่านมีผู้รู้จักในสถาบันฯ คือ…………………………………………………………………..เกี่ยวข้องเป็น……………….……………………………………………..

สถานที่ทำงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดที่ได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง สถาบันฯ มีสิทธิจะยกเลิกการจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลงชื่อ ผู้สมัคร

Signature ……………………………………………………. Applicant

(…………………………………….…………….)

วันที่

Date ………………/………………/………………

Be the first to comment on "ประกาศรับสมัครงาน"

Leave a comment

Your email address will not be published.