ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์งาน

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.)

ตามที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ ได้เปิดรับสมัครผู้ประสานงานพื้นที่ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และมีผู้สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว ขณะนี้สถาบันฯ ได้คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น และจะทำการสัมภาษณ์รอบแรก เพื่อให้ได้บุคคลที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้ประสานงานพื้นที่ตำบลควนโนรี รอบแรก ในวันจันทร์ที่15 มีนาคม 2553 ณ สำนักงานโครงการฯ ปัตตานี เวลา 11.00 น. ดังมีรายนามต่อไปนี้

1.นายอัสรี สะนิ

2. นายมูฮัมหมัด เจ๊ะดอเลาะ

3. นางสาวพาตีเมาะ ดวงจินดา
สิ่งที่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องเตรียม คือ
1. เขียนงานส่งมายังสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (ทางอีเมล์ nuchanadj@hotmail.com/ skpitak@hotmail.com ) ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2553 ใน 3 หัวข้อดังต่อไปนี้ (ข้อละไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 / ตัวพิมพ์ Angsana New ขนาด 16)
1) “แนวทางการพัฒนาที่ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง” ในมุมมองและความเข้าใจของท่าน
2) ท่านคิดว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างไร (ที่มา /สถานการณ์ที่เป็นอยู่ /แนวโน้มในอนาคต) และในฐานะที่เราเป็นคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คิดว่าตัวเองจะเข้าไปมีส่วนในการแก้ปัญหาอย่างไร
3) ท่านคาดหวังอะไรจากการเข้ามาทำงานในโครงการฯ นี้ และคิดว่าจะใช้โอกาสการทำงานครั้งนี้พัฒนาตนเอง /ชุมชน อย่างไร

Be the first to comment on "ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์งาน"

Leave a comment

Your email address will not be published.