ประกาศผลการรับสมัคร

ประกาศผลการรับสมัคร 

เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้

(ช.ช.ต)

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา


          ตามที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินงานโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ชชต.) ในตำแหน่ง ผู้ประสานงานพื้นที่ (Facilitators) และ เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลภายในโครงการ นั้น ขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ามาร่วมดำเนินงานโครงการในตำแหน่งดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ คือ

ตำแหน่งผู้ประสานงานพื้นที่

 

1. นางสาวการีมะห์ สารีงะ ผู้ประสานงานพื้นที่ตำบลอาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา

 

 

2. นายมะรูพี จิเต๊ะ ผู้ประสานงานพื้นที่ตำบลห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

 

 

3. นายอาลิฟ เบ็ญญานุสรณ์ ผู้ประสานงานพื้นที่เทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลภายในโครงการ

1. นายอัสอารี ดีสะเอะ

2. นายปรัชญา โต๊ะอีแต

ทางสถาบันฯ จะติดต่อเพื่อชี้แจงรายละเอียดสำหรับการเตรียมตัวในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป โดยจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 นี้เป็นต้นไป

         ในการนี้ทางสถาบันฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครงานในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสถาบันฯ จะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป

Be the first to comment on "ประกาศผลการรับสมัคร"

Leave a comment

Your email address will not be published.