ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.)


ตามที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินงานโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้(ชชต.) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ จำนวน1อัตรานั้น ขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น และเพื่อเข้ามาร่วมดำเนินงานโครงการในตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ คือ

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

1.นางสาวอัญชลี หมัดเลียด
ซึ่งทางสถาบันฯจะติดต่อเพื่อชี้แจงรายละเอียดสำหรับการเตรียมตัวในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อไปโดยจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่1กุมภาพันธ์ 2553 นี้เป็นต้นไป
ในการนี้ทางสถาบันฯใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครและมาเข้ารับการสัมภาษณ์งานในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสถาบันฯจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไป

Be the first to comment on "ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก"

Leave a comment

Your email address will not be published.